کاروفناوری بانه

مطالب علمی وآموزشی و...درزمینه کاروفناوری

کاروفناوری بانه - طرح درس کاروفناوری پایه هفتم

سالاراحسان
کاروفناوری بانه مطالب علمی وآموزشی و...درزمینه کاروفناوری

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

طرح درس کاروفناوری پایه هفتم1-مشخصات کلی

نام درس:کاروفناوری        پایه ی تحصیلی:هفتم متوسطه         نام مدرسه:....... 


نوع طرح درس: روزانه                        موضوع درس:  پودمان1نوآوری وفناوری      

مدت جلسه:45دقیقه                          تعداد دانش آموزان:27نفر              

تاریخ اجرا: هفته دوم مهرماه                        صفحات:1تا7           


     تهیه کننده:ولی زاده


 2-هدفها:

حیطه های رفتاری

2-1-هدف کلی:

دانش آموزان با مفهوم ایده،سیستم،نوآوری،فناوری ونگرش سیستمی درگروه ومدیریت زمان آشنا

 می شوند.

شناختی،مهارتی

نگرشی

2-2-هدفهای جزیی:

 دانش آموزان در پایان این درس:

1- با تعریف ایده پردازی،نوآوری،خلاقیت واختراع آشنا می شوند.

2- با شیوه های پرسش گری،تفکرانتقادی وبارش فکری ومشارکت درگروه آشنا می شوند.

3- پس از پرکردن جداول باشیوه های هم اندیشی آشنا می شوند.

4- با انجام طراحی  ص 5 به صورت فردی ایده های جدیدتری برای پرورش خلاقیتش را فرا می گیرند.

 

                                      

 

شناختی

 

شناختی،مهارتی

مهارتی

 

مهارتی

 

 

2-3-هدفهای رفتاری:

در پایان تدریس دانش آموزان باید بتوانند:

1- تفاوت ایده ونوآوری را بشناسند.

2- برای پرورش خلاقیت باروش ارتباط اجباری بین کلمات (مثل صندلی وچرخ)آشنا شوند

3- نام چندمخترع واختراع آنان رانام ببرند.

4- اجزای تشکیل دهنده یک سیستم رابامشاهده به طور کامل بیان کنند.

5- تصاویر(4-1 )ص 5 کتاب را کاملا" تفسیر نمایند.

6- ازطریق روش مشورت گروهی به دوطریق مسئله 6-1 ص6را با توجه به محدودیت های گفته شده درمسئله حل کنند.

7-با مراحل طراحی وساخت یک محصول فناوری آشنا شود

 

 

شناختی    

شناختی

شناختی

 

شناختی،مهارتی

مهارتی

نگرشی،مهارتی 

  

شناختی

 

3- وسایل آموزشی:

 

کتاب درسی،تابلوی کلاس، رایانه،اجزای بازشده یک سیستم ساده مثل خودکارو ...) ،اسلایدهای نمایشی،تصویر و عکس

 

4- روشهای تدریس:

 

ایفای نقش، دریافت مفهوم،بارش فکری ، آموزش پژوهش ،هم اندیشی،ایجادفضای ایده پردازی وتفکرانتزاعی،پرورش خلاقیت

 

 5- آرایش کلاس:3دقیقه

 

 

در هنگام کار گروهی دانش آموزان نیمکت جلو به سمت دوستان هم گروه خود در نیمکت عقب بر می گردند و به روش گروهی می نشینند این به صورتی است که یک ردیف کناردیوار وهم گروهشان مقابل آنها،همگی ازیک سمت روبه معلم هستند.،در صورت وجود صندلی در کلاس،صندلی ها از حالت ردیفی به شکل نیم دایره چیده خواهد شد.

 

 6- قبل از شروع درس:      آرایش کلاس پیش ازآمدن معلم درهرجلسه        

                               

 

6-1- شروع کلاس با نام و یاد خدا

6-2- سلام و احوالپرسی و بررسی وضعیت کلی دانش آموزان

6-3- حضور و غیاب دانش آموزان به صورت پرسش از سرگروه ها یا نماینده کلاس

6-4-ارائه یک جمله ی آموزنده توسط معلم یا دانش آموزان یاقرائت یک آیه از قرآن از دفترچه آیات آسمانی موجوددرکلاسها توسط یکی ازدانش آموزان

6-5-جمع آوری وتحویل وبررسی تکالیف ازسرگروهها و پیگیری موارد احتمالی

6-6- یادآوری درس گذشته ومرور عناوین مهم آن

 

    7- رفتار ورودی:از دانش آموزان انتظار داریم:

 

7-1-مفهوم اختراع ومخترع رابدانند.

7-2- ارتباط اختراعهای کنونی راباآفرینش پدیده های موجود در طبیعت بدانند.

7-3- با چندمخترع واختراع آنان آشنا باشند.

 

 8- ارزشیابی تشخیصی :(همراه با تشویق)           6 دقیقه

 

8-1-از یکی از گروه ها می خواهم چندنمونه ازاختراعات بشرراکه می شناسند نام ببرند.

8-2-از یکی از دانش آموزان می خواهم چنداختراع ومشابه آفریده آن را درطبیعت معرفی کند.

 

 9- آماده سازی:                                            3 دقیقه

 

9-1-ایجاد انگیزه در دانش آموزان به کمک الگوی دریافت مفهوم:

ابتدا چند نمونه تصویر یا اسلاید از فناوریها وخلاقیتهابه کمک تخته هوشمندبه دانش آموزان نشان می دهم و به آنها می گویم این تصاویر در رابطه با درس امروز هست .

پس از ارائه چند نمونه و بیان نظر خودم ، نظر آنها را در باره نمونه هایی جدید که به آنها نشان می دهم می پرسم.

سپس از آنها می خواهم نمونه های جدید دیگری آنها ارائه دهند.مثالی بزنند که اختراع آنهاکاربشرراراحتر کرده وبگویندازچه چیزی درطبیعت الهام گرفته شده است.

  

 

10- ارائه درس:                                           26  دقیقه

من درس امروز را در دو بخش و با دو شیوه (بارش فکری وتحقیق وپژوهش)تدریس می کنم .

 

الف) قسمت اول : با روش بارش فکری

*مرحله اول:

ابتدا توجه دانش آموزان را به تعریف نوآوری در متن کتاب جلب می کنم از روی خط کتاب خوانده و آن را به عنوان یک تعریف مهم علامت گذاری می کنند.سپس با طرح چند پرسش موضوع درس را مطرح می کنم. سوالاتی از قبیل:

1- در مورد نوآوری چه می دانید؟

2- چه اختراعاتی را در اطراف خود سراغ دارید که دراثرآفرینندگی ونوآوری صورت می گیرد؟

3- در مورد فایده هاواهدافی که این اختراعات به دنبال داشته چه می دانید؟

4- یک اختراع یانوآوری چه هنگام صورت می گیرد؟

*مرحله ی دوم:

از بچه ها می خواهم گروه خود را تشکیل دهند و به قوانین این روش کار گروهی توجه کامل داشته باشند(احترام به نظرات هم هرچنددرست نباشد) در صورت لزوم یکبار دیگر قوانین روش بارش فکری را یادآوری می کنم.

به آنها یادآورمی شوم که در فرصت محدود تعیین شده با اعضای تیم خود در مورد سوالات مطرح شده بحث و بررسی کنند،در این مدت سرگروهها وظیفه دارند همه ی نظرات را ثبت کنند پس از پایان مهلت مقرر  گروه هابه ترتیب و با رعایت نوبت ایده های خود را مطرح کنند .

در پایان این مرحله تشکر خود را از ایده های بچه ها هرچند خیلی زیاد نباشد بیان می کنم تا بچه ها هرچه بیشتر تشویق به ارائه ایده های بیشتر در آینده شوند.

*مرحله سوم:

پس از نوشتن ایده ها روی تابلو به بررسی آنها به کمک خود بچه ها می پردازم :

ایده های نامناسب ،مشابه،دارای غلط علمی،و یا تکراری حذف می شوند. ایده های خوب ، عالی و خلاقانه مشخص می شوند.

*مرحله چهارم:

ایده های بچه ها جمع بندی شده به کمک خود آنها نظراتی که دارای اهمیت بیشتری دارند مشخص می کنم.اگر نکته ای از درس از دید بچه ها دور مانده باشد خودم به عنوان عضوی از کلاس آن را مطرح می کنم.همچنین با مراجعه به کتاب و تفسیر شکلها جمع بندی نهایی را انجام می دهم.

در پایان گروه هایی که ایده های بیشتر یا خلاقانه تری داشته اند مورد تشویق من و دوستانشان قرار می گیرند.ودرچک لیست موجوددرپوشه کار علامت می زنم.

تکمیل یادگیری : در جهت تکمیل درس،پایدار شدن آموخته های بچه ها و تنوع در ارایه مطلب ازروی درس هم روخوانی انجام می گیرد.

ب) قسمت دوم : روش پژوهش آموزش

*مرحله اول: برای جلسه بعد ازدانش آموزان می خواهم تا در مورد زندگینامه مخترعینی که درص4 کتاب آمده اطلاعات بیشتری جمع آوری ودراختیاردوستانشان درکلاس قراردهند ودراین موردبه پژوهش بپردازند. به آنها گفته بودم می توانند در این مورداز منابعی مثل کتابهای علمی یا اینترنت یا مشورت باوالدینشان بهره ببرند.

 

11- فعالیتهای تکمیلی:                                  7  دقیقه

 

11-1-ارائه خلاصه درس:

*بوسیله نوشتن رئوس مطالب درحین تدریس ومروربرآنها دراتمام کار

 

11-2- ایجاد فرصت سوال

پاسخ به سوالات دانش آموزان و توجه به نوع سوالات مطرح شده جهت  ارزیابی از میزان آموخته ها و رفع اشتباهات احتمالی یا نواقص یادگیری

 

11-3- تعیین تکلیف:

* ثبت نتایج هم اندیشی گروها ازجداول صفحات 1تا6 و ارائه گزارش پژوهش ص4 ویافتن راه حل پرسش ص6برای جلسه بعد

*درخواست مطالعه 7صفحه بعدی درس وداشتن آمادگی بیشتر برای دادن پاسخهای مناسب تر توسط گروها.

 

11-4- ارزشیابی تکوینی:

*در کتاب (کاروفناوری)سعی شده به پاسخ های حین تدریس ارزش گذاری شود نه محفوظات((ولی زاده))تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | 21:59 | نویسنده : سالاراحسان |
جشنواره درس پژوهی
جشنواره وبلاگ نویسی
تبریک سال نو
معرفی منایع آزمون آنلاین درس کار و فناوری
جواب کارخارج از کلاس صفحه 134 کتاب کاروفناوری هشتم
کارکلاسی صفحه ۷۰ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان ۵ کسب وکارجدول ۲-۵
نتیجه داوری فراخوان طرح درس نویسی با محوریت پودمان 8 کتاب کار و فناوری پایه هشتم در استان کردستان
کارگاه عملی وآموزشی کتاب کاروفناوری هشتم.((پودمان8معماری وماکت سازی))
کاردر کلاس صفحه ۹ کتاب کاروفناوری پایه هفتم اول متوسطه ۱پودمان ۱نوآوری وفناوری
کارکلاسی صفحه ۱۲ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان ۱ نوآوری وفناوری
کارکلاسی صفحه ۱۳ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان ۱ نوآوری و فناوری
کارکلاسی صفحه ۱۶ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان ۲ فناوری اطلاعات و ارتباطات
ررشنايي با آرگونومي نحوه صحیح نشستن جلوی رایانه
کارکلاسی صفحه ۱۹ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان ۲ فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارکلاسی صفحه ۱۸ کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان ۲ فناوری اطلاعات و ارتباطات
اولین مجمع درس کار وفناوری
تبریک سال جدید
علام نتایج رتبه بندی مناطق و نواحی استان
رتبه بندی شهرستان‌ و نواحی استان در سال تحصیلی93-92 تا تاریخ : 92/12/24
زنبورداری و پرورش زنبور
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.